Pythonでドップラー効果を計算する

ドップラー効果は観測者の速度を \( v_{0}\)、 音源の速度を\( v_{s}\) 、音源の周波数を\( f_{0}\) とすると

\begin{align}
f=f_{0} \frac{v-v_{0}}{v-v_{s}}
\end{align}

音速は

\begin{align}
v=331.5+0.61 t
\end{align}

で近似できる。

f0=960
t=25
v=331.5+0.61*t

v0=0
vs=-15

f=f0*((v-v0)/(v-vs))

print(f)

コメント

タイトルとURLをコピーしました